საავტორო უფლებები

     ეს ვებ-გვერდი და georgianwine.travel აპლიკაცია შეიცავს მასალას, რომელიც ეკუთვნის ან წარმოადგენს ჩვენს ინტელექტუალურ, საავტორო და სხვა საკუთრებას. ეს მასალა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ინფორმაციისა და მასალის დიზაინს, განლაგებას, გამოჩენას და გრაფიკას. ნებისმიერი რეპროდუქცია აკრძალულია, გარდა საავტორო უფლებების სრული დაცვით, რომელსაც იზიარებს აღნიშნული წესები და პირობებიც.

     ყველა სავაჭრო ნიშანი და რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი, რომელიც არის გამოყენებული ან გამოჩენილი ამ ვებ-გვერდსა აპლიკაციაში ჩვენს მიერ აღიარებულია მათი მფლობელების საკუთრებად.
     ამ ვებ-გვერდის ან აპლიკაციის არასანქცირებულ გამოყენებას შეიძლება მოჰყვეს სასამართლო სარჩელი, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი დევნა.